1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «Truth Web Media I.K.E», της οποίας η έδρα βρίσκεται Λευκωνία Κοντάρι Χίος,  ΤΘ 178. Η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.mastropantelis.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες, που από δω και στο εξής θα αποκαλούνται «μέλη», στους επισκέπτες, που θέλουν να λαμβάνουν ενημέρωση για προσφορές των μελών και από δω και στο εξής θα αποκαλούνται «Χρήστες» και στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr.
 

Το www.mastropantelis.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και οικονομικού μεγέθους, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η χρήση του www.mastropantelis.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/ χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου. Η TruthWebMedia I.K.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο mastropantelis.gr. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο www.mastropantelis.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του mastropantelis.gr, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η TruthWebMedia I.K.E. ουδεμία ευθύνη φέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr που έχουν εισαχθεί και θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρία προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ) χρήση.

 

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

 Η καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μέλους όπως : επωνυμία, διακριτικός τίτλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, internet address, δραστηριότητα, φωτογραφία ή το λογότυπο της επιχείρησης. Το περιεχόμενο της διαφημιστικής καταχώρησης δημιουργείται, ανανεώνεται ή αλλάζει από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εύκολα και γρήγορα και για αυτόν τον λόγο το www.mastropantelis.gr είναι ένας δυναμικός ηλεκτρονικός οδηγός. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στο μέλος καθώς και απαιτούμενο χώρο για την δημιουργία της διαφημιστικής του καταχώρησης. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί την εγγραφή με όλα τα στοιχεία του χρήστη εάν και εφόσον αυτός έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε μέλους του ηλεκτρονικού οδηγού www.mastropantelis.gr ορίζονται σε μια ετησίως καταβολή ποσού ανάλογού με το πακέτο προβολής που το εκάστοτε μέλος έχει επιλέξει. Όλα τα πακέτα προβολής στον ηλεκτρονικό οδηγό www.mastropantelis.gr χρεώνονται ετησίως.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ TRUTHWEBMEDIA IKE

Η TRUTHWEBMEDIA IKE με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο δικτυακό τόπο www.mastropantelis.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η TRUTHWEBMEDIA IKE, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου mastropantelis.gr. Για το λόγο αυτό, η TRUTHWEBMEDIA IKE ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του mastropantelis.gr. Ο δικτυακός τόπος mastropantelis.gr, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της TRUTHWEBMEDIA IKE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Αναλαμβάνει, ωστόσο , την ευθύνη να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν αληθείς και ακριβείς. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τιε υπηρεσίες του δικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενηειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του δικτυακού τόπου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιείτο δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, τη καλή πίστη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

 

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο mastropantelis.gr, προκειμένου:

- Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους.

- Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη TRUTHWEBMEDIA IKE

- Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε επισκέπτη στο mastropantelis.gr.

 

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών ή φορέων κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που αφορούν στην TRUTHWEBMEDIA IKE και του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr ) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της TRUTHWEBMEDIA IKE, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας TRUTHWEBMEDIA IKE και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να «φορτωθεί» ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Ο χρήστης, και ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/ και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.mastropantelis.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

 Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου www.www.mastropantelis.gr όλα τα μελή και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την TRUTHWEBMEDIA IKE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η TRUTHWEBMEDIA IKE διατηρεί αυτή και μόνον αυτή το δικαίωμα ανάρτησης διαφημιστικών banner προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλες τις σελίδες, υποσελίδες και καταχωρήσεις της ιστοσελίδας www.mastropantelis.gr.

Ουδεμία αξίωση ή δικαίωμα επί των διαφημιστικών banner η οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού υλικού δεν προκύπτει σε όφελος, χρηματικό ή παροχής υπηρεσιών, των μελών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας www.mastropantelis.gr. Η μη ενάσκηση από την TRUTHWEBMEDIA IKE των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 Η TRUTHWEBMEDIA IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.mastropantelis.gr, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ειδικότερα: Τα μέλη και οι επισκέπτες αυτά αποδέχονται ότι η TRUTHWEBMEDIA IKE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.www.mastropantelis.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του υλικού που αναρτούν στην υπηρεσία, καθώς και να συμμορφώνονται στους κανόνες που θέτει το προσωπικό της TRUTHWEBMEDIA IKE. Η TRUTHWEBMEDIA IKE διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης υλικού το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε περιγραφές, όπως στην ιστοσελίδα να μην εμφανίζεται ο σύνδεσμος, χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών πέραν του κειμένου στην περιγραφή, παραπλανητικές διευθύνσεις e-mail και άλλα στοιχεία που θα έχουν ως αποτέλεσμα να ζημιώσουν την προσφερόμενη υπηρεσία.

Ως εκ τούτου η TRUTHWEBMEDIA IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.www.mastropantelis.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η TRUTHWEBMEDIA IKE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου www.www.mastropantelis.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. - Αν και η TRUTHWEBMEDIA IKE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.www.mastropantelis.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.www.mastropantelis.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.